Thongpoon Pre-International Schoolโรงเรียน 3 ภาษา เนอสเซอรี่-เตรียมอนุบาล-อนุบาล 1-3

ด้วยเจตนารมณ์ที่ต้องการเป็นส่วนหนี่งในการพัฒนาการศึกษาไทย จึงทำให้โรงเรียนทองพูน(TPS) ซึ่งก่อตั้งมาแล้วกว่า 20 ปี ได้ก้าวล้ำนำหน้าพิถีพิถันในการจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยคำนึงถึงสภาพความเป็นจริงของสังคม จึงได้พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนจนเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ซึ่งเน้นภาษาอังกฤษเป็นหลักมาผสมผสานกับเนี้อหาการสอนแนวเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมโลก

ความภูมิใจ:

เด็กๆสามารถสอบเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนที่ท่านผู้ปกครองคาดหวังได้ 100 เปอร์เซ็นต์ อาทิเช่น โรงเรียนราชินี (ถนนมหาราช) โรงเรียนราชินีบน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน โรงเรียนเขมะสิริอนุสรณ์ และ โรงเรียนในระบบ English Program ทั้งภาครัฐบาล และเอกชน

ได้รับรางวัลชนะเลิศ "โรงเรียนดีเด่นทันตสาธารณสุขระดับอนุบาล" ของ สาธารณสุขภาค ๕

ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบ 2 จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

ทำไมต้องอนุบาลทองพูน

ลูกของคุณคือคนสำคัญ


โรงเรียนอนุบาลทองพูน(TPS)ตระหนักดีว่าประสบการณ์การเรียนในห้องเรียนครั้งแรกในชีวิตของเด็ก

เป็นสิ่งที่สำคัญมาก ทางโรงเรียนจึงจำกัดจำนวนเด็กในแต่ละห้องให้มีความเหมาะสมเพื่อที่ลูกๆทุกคนจะได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดที่สุดจากคุณครู
ปิด(x)

คุณครูนักวิเคราะห์และ
สังเกตการณ์


เพราะโรงเรียนอนุบาลทองพูน(TPS)เชื่อว่าการปิดกั้นอิสรภาพทางความคิดและการกระทำของเด็กตั้งแต่เล็กนั้น

มีผลทำให้เขาไม่เกิดอิสรภาพทางปัญญาและความคิด แนวทางของเราคือการที่ให้ลูกๆของท่านได้แสดงออกถึงจินตนาการและอิสรภาพอย่างเต็มที่โดยมีคุณครูเป็นผู้คอยสังเกตและคอยชี้แนะ แทนที่จะไปคอยห้ามหรือออกคำสั่ง นอกจากนี้ยังคอยวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งจุดเด่นจุดด้อยในตัวลูกๆของท่านเพื่อที่จะนำข้อมูลไปพัฒนาให้เหมาะสมกับเด็กแต่ละคน
ปิด(x)

ล้ำสมัย,ใส่ใจธรรมชาติ


เทคโนโลยีเป็นสิ่งสำคัญในโลกยุคปัจจุบัน แต่ธรรมชาติก็มีความสำคัญไม่แพ้กันโรงเรียนอนุบาลทองพูน(TPS)

พยานามที่จะพัฒนาระบบการเรียนรู้ของลูกๆของท่านให้ทันกับโลกยุคใหม่ โดยที่เราไม่ลืมที่จะปลูกฝังให้ลูกๆทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของธรรมชาติด้วยสภาพแวดล้อมของโรงเรียนที่เขียวขจีด้วยต้นไม้และการตกแต่งพื้นที่อย่างสวยงาม นอกจากนั้นเรามีจอTOUCHSCREENขนาดใหญ่ซึ่งเป็นอุปกรณ์ในการเรียนการสอนที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่ง
ปิด(x)

ถาษาอังกฤษเข้มข้น
ภาษาจีนคึกคัก


ปัจจุบันนอกจากภาษาอังกฤษที่มีความสำคัญมากเปรียบเสมือนเป็นภาษาที่สองที่ทุกคนต้องสามารถสื่อสารได้

เพื่อเตรียมอนาคตลูกหลานเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เด็ก TPS ต้องสื่อสารภาษาอังกฤษได้ ด้วยการเรียนการสอนโดยเจ้าของภาษาที่สามารถใช้เทคนิควิธีการสอนที่ครอบคลุมถึงกระบวนการคิดการพูด การอ่านการเขียนและกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้เด็กๆกล้าแสดงออก ซึ่งเป็นที่ประจักษ์แล้วว่าเด็ก TPSสามารถพูดภาษาอังกฤษได้ทุกคน ภาษาจีนก็ได้เข้ามามีบทบาทมากอีกภาษาหนึ่ง ทางโรงเรียนได้จัดให้มีการเรียนการสอนโดยเน้นการพูดเเละกิจกรรมต่างๆที่จะทำให้เด็กเกิดความเคยชินจนสามารถออกเสียงได้อย่างถูกต้อง
ปิด(x)


กิจกรรมโรงเรียน

computer

fun math

swimming class

ดนตรีไทย

ballet

taekwodo

project approach