วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ระดับปฐมวัย


วิสัยทัศน์

เมื่อจบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ผู้เรียนมีพัฒนาการตามวันทั้งด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม และสติปัญญา มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา อันเป็นพื้นฐานการศึกษาต่อในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป


พันธกิจ

1.ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน ด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม และสติปัญญา

2.ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย

3.ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและมีระเบียบวินัย

4.ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประเพณีวัฒนาธรรมไทย

5.พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถในการจัดประสบการณ์เรียนรู้แก่ผู้เรียน

6.สร้างความสัมพันธ์และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง และชุมชน

7.จัดการเรียนการสอนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน


เป้าหมาย

1. อารมณ์จิตใจ สังคม และสติปัญญา เหมาะสมกับวัยและตามศักยภาพของแต่ละบุคคล

2.ผู้เรียนทุกคนผ่านเกณฑ์มาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

3.ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย

4.ผู้เรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตามระเบียบวินัยของสถานศึกษา

5.ผู้เรียนทุกคนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประเพณี วัฒนธรรมไทย

6.บุคลากรทุกคนมีความรู้ความสามารถในการจัดประสบการณ์เรียนรู้แก่ผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ

7.ผู้ปกครอง ชุมชนให้ความร่วมมือและเข้ามามีส่วนร่วมให้การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา


กลยุทธ์

โรงเรียนดีทันสมัย สร้างวิสัยทัศน์ครู

ก้าวสู่วิชาการ มุ่งสู่มาตรฐานการศึกษา

ยึดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เกียรติยศต่างๆ: