ระเบียบการรับสมัครนักเรียน:

รับสมัครนักเรียนชาย – หญิง เตรียมอนุบาล อนุบาล อายุ 2 – 6 ปี พร้อมหลักฐานดังนี้


เอกสาร จำนวน  
สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อนักเรียน 1 ฉบับ
สำเนาสูติบัตร 1 ฉบับ
รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว 3 รูป
สำเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครอง 1 ฉบับ
สำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครอง 1 ฉบับ

 

Download

ใบสมัครเรียน

ใบสมัครงาน