หลักสูตรภาษาไทย


        เนื่องจากทางโรงเรียนเน้นเรื่องปูพื้นฐานที่ดีเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับหนูๆที่จะขึ้นชั้นอนุบาล 1 ทางเราจึงมีคุณครูประจำชั้นที่มีประสบการณ์ด้านการสอนมาเป็นเวลานาน ละมีผู้เชี่ยวชาญทางด้านการเลี้ยงเด็กเล็กโดยตรง ดังนั้นเด็กของเราจะอยู่ภายใต้การดูแลที่อบอุ่น และสภาพแวดล้อมที่สะอาด ปลอดโปร่ง และปลอดภัย


*นักเรียนจะมีการพัฒนาการที่เร็วมากเนื่องจากเด็กๆจะได้ทำกิจกรรมกับพี่ๆอนุบาลจึงมีส่วนกระตุ้นทางด้านพัฒนาการอย่างเร็วมาก เเละเป็นวิธีซึมซับที่ได้ผลมากอีกทาง*


การเลี้ยงดูจะเเบ่งเป็นช่วงๆ

 • ช่วงเรียน จะเน้นการเรียนเเบบ Play and Learn ซึ้อจะทำให้นักเรียนรู้สึกสนุกมีความสุขกับการเรียน "ความสุข"เป็นปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ที่จะค่อยๆซึมซับอย่างค่อยเป็นค่อยไป
 • ช่วงกิจกรรมเสริมพัฒนาการ จะเป็นกิจกรรมที่จะเสิมทักษะทางด้านสายตา กล้ามเนื้อมือ เเละประสาทสัมผัสต่างๆของเด็ก เช่น การปั้นเเป้งโด การระบายสีเเบบง่ายๆ การปั้มนิ้วมือ นิ้วเท้าของตัวเอง
 • การเลือกสีแปะการดาษทำงานประดิษฐ์


วิชาภาษาอังกฤษ

 • บอกชื่อตนเอง
 • Colour
 • ฝึกกล้ามเนื้อมือด้วยการปั้นแป้งโด
 • เชาว์ภาษาอังกฤษ (โยงเส้นจับคู่)
 • ฝึกการสังเกตความเหมือนความต่าง
 • ฝึกการประสานสัมพันธ์มือ – ตา
 • ฝึกฟังคำสั่งและปฏิบัติตน


วิชาคณิตศาสตร์

 • อ่านออกเสียง 1 - 10 อารบิค
 • รู้จักตัวเลข 1 – 10
 • เชาว์คณิตศาสตร์


วิชาภาษาไทย

 • อ่านออกเสียง ก – ฮ
 • ฟังนิทานและตอบคำถามต่างๆ
 • โยงเส้นจับคู่พยัญชนะที่เหมือนกัน
 • เชาว์ภาษาไทย

*การเรียนเเละกิจกรรมต่างๆจะส่งเสริมเเละพัฒนาการการซึ่งจะเป็นพื้นฐานที่ดีเยี่ยมสำหรับชั้นอนุบาล 1,โรงเรียนได้มีการเน้นการพูดภาษาอังกฤษเบื้องต้นให้กับน้องๆทุกวัน*

 

หลักสูตรภาษาอังกฤษ


Thongpoon Trilingual Pre-International School Intensive English language Program K1, K2, K3

The class, the teacher

 • Semester 20 weeks
 • English Taught daily 40 minutes per day one continuous lesson
 • Classes taught by English native speaker
 • Qualifications First Degree/ESL trained minimum 5 years experience in early childhood teaching and training

The Approach: listening, speaking, reading, writing – in this order!! 

 

Functional English: English the student can use immediately!

Practical Grammar: Grammar the student can understand immediately!

Vocabulary: words and expressions the student can understand and use immediately!

Pronunciation: Sounds, words and expressions the student can say, understand and use immediately!

Reading/writing: Recognition of letters, words and expressions the student can use immediately!

English Language culture:  Symbols and ideas the student can relate to English immediately! 

 

The lesson Plan 3 elements in 40 minutes

 

1 Presentation

2 Method

3 Purpose

1.Introduction -Song ABC

5-10 mins

 

 

 

 

 

 

 

2 Game: Letter Hunt

5-10 mins

 

 

 

3. Reading/writing

10 mins

 

 

4. Conclusion

10 mins

5. Recap – Play song

1.Music first – whole song 

2. What is this song?

ABC – Yes/No Check

 

3. Show song on screen and play music following letters and words: 2 times 

4. Spot check letters: pointing; What is this? B

1. Post letters around the room

2. Say one letter student must go to the letter

3. Ask students the letter

4. Add more letters

1. Students sit down with work book and copy letters in pairs

2. Dictate letters to students to write down

1. Check individual work

2. Spot check with students

3. Play and stop music on different letters and ask students the letter

1.Listen song, rhythm of music, sounds

2.Students recognize song

3. Check pronunciation

4. Check Reading

5. Check response, understanding

6. Good fun

7. Group work

8. Help other students

 

 

 

9. Check writing

10. Check understanding

 

 

11. Check for mistakes

12. Final test for student understanding

หลักสูตรภาษาจีน


กิจกรรมภาษาจีน

           ปัจจุบันนอกจากภาษาอังกฤษที่มีความสำคัญมากเปรียบเสมือนเป็นภาษาที่สองที่ทุกคนต้องสามารถสื่อสารได้เเล้ว ภาษาจีนก็ได้เข้ามามีบทบาทมากอีกภาษาหนึ่ง ทางโรงเรียนจึงได้จัดให้มีการเรียนการสอนโดยเน้นการพูด เเละกิจกรรมที่จะทำให้เด็กเกิดความเคยชินจนสามารถออกเสียงได้อย่างถูกต้อง


โดยจะเรียนในหลักสูตรเริ่มต้น โดยคุณครูเจ้าของภาษาที่จะวางพื้นฐานการออกเสียงด้วยระบบ "Pinyin" ของปักกิ่งอย่างถูกต้อง เด็กจะได้เรียนรู้คำศัพท์พื้นฐานรอบๆ ตัวและบทสนทนาเบื้องต้น เพื่อเป็นพื้นฐานของการเรียนในระดับต่อไป

หลักสูตรเสริม


Thongpoon Trilingual Pre-International School Intensive English language Program for primary students, high school students and university students English for academic purposes (EAP)

 

The class, the teacher

 • Semester 16 weeks
 • English Taught three times a week 1hour per day one continuous lesson 3:30pm – 4:30pm
 • Classes taught by English native speaker
 • Qualifications First Degree/ESL trained minimum 5 years experience in early childhood teaching and training
 • Taken over 8 weeks for preparation for exams and improvement of General English level
 • Students are assessed at the beginning free of charge: listening, speaking, reading and writing
 • Interviews will be conducted based on the requirements of the students in terms of their needs

The Approach: listening, speaking, reading, writing – in this order!! 

 

Functional English: English the student can use immediately!

Practical Grammar: Grammar the student can understand immediately!

Vocabulary: words and expressions the student can understand and use immediately!

Pronunciation: Sounds, words and expressions the student can say, understand and use immediately!

Reading/writing: Recognition of letters, words and expressions the student can use immediately!

English Language culture:  Symbols and ideas the student can relate to English immediately! 

 

The lesson Plan 3 elements in 1 hour

 

1Presentation

2 Method

3 Purpose

1.Test for English level

Listening/speakling

 

 

2. read basic text based on material from school/comprehension

 

3. Grammar comprehension

 

 

 

4. Writing

Student number: Name in English. Student given interview about their family, school, friends and study 10 items

See attached text below; lower intermediate text. 10 minutes to read. Multiple choice questions 10 only.

10 questions based on grammar see below

 

 

Descriptive account of a day at home either present or past

Has the student knowledge of common items in English. Respond to basic questions

Can the student read basic structures of language and answer questions

Test knowledge of present simple, past, present perfect, conditionals

Is the student able to explain with confidence what they normally do in one

 

Students will be required to bring all relevant school material to the assessment session to allow the teacher to assess their weaknesses and areas to improve