อาคารและสถานที่:

เครื่องแบบ:

คณะผู้บริหาร:

 • ผู้อำนวยการ
  ดร.ชิตวร ลีละผลิน
  (Ph.D in Business)
 • ครูใหญ่-ผู้รับใบอนุญาต
  นางศรีวรินทร์ ลีละผลิน
  (ครุศาสตรมหาบัณทิต บริหารการศึกษา)
 • ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายวิชาการและบุคลากร
  นางสาวฐิติพันธ์ ลีละผลิน

กิจกรรมต่างๆ: